Tuinhout Thijs - Bake Away on fire

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP OP AFSTAND
De koper dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen.
De consument heeft het recht aan Omheiningen-thijs.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De kosten voor het terugzenden of inruilen van de producten zijn voor rekening van de consument. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die worden gepersonaliseerd (zoals op maat gemaakte producten) op verzoek van de consument.
Artikel 1. Identificatie van de verkoper
naam: Tuinhout Thijs
adres: 3721 Vliermaalroot , Herestraat 2
btw nummer : BE 0544.591.751
tel. : 0472967520
email : info@tuinhoutthijs.be
openingsuren: Dinsdag van 8u tot 18u, Vrijdag van 8u tot 18u en zaterdag van 9u tot 15u
Artikel 2. Algemene bepalingen
Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en zijn uitsluitend van toepassing op elke verkoop op afstand tussen Omheiningen-thijs.be en een bezoeker van www.omheiningen-thijs.be (hierna genoemd de “koper”). Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Alle bepalingen en algemene voorwaarden die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden en/of voorkomen op de documenten uitgaande van de koper zijn nietig en worden als onbestaande beschouwd. Geen enkele toegeving of afwijking mag ingeroepen worden als een definitieve regel.
Het plaatsen van een bestelling via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding en voorrang, zonder enige beperking noch voorbehoud, van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Omheiningen-thijs.be moet de koper de aanvaarding van huidige voorwaarden bevestigen, door het volgende vakje aan te klikken: “Door op “plaats bestelling” te klikken, plaats ik een bestelling met betaalplicht en ga ik akkoord met de algemene voorwaarden”. Voorgaande houdt meteen de uitdrukkelijke aanvaarding in van huidige algemene voorwaarden, zonder enige beperking noch voorbehoud. Door deze handeling erkent de koper de onderhavige voorwaarden gelezen en begrepen te hebben, en aanvaardt hij de uitsluitende toepasselijkheid en voorrang hiervan..
Artikel 3. Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de koper te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn louter indicatief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de vermelde prijzen.
Onze bestekken en offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Zij zijn gebaseerd op de gegevens verstrekt bij de prijsaanvraag en kunnen op ieder ogenblik aangepast worden aan wijzigingen van lonen, lasten, taksen, heffingen, materiaalkosten of een andere prijsbepalende factor. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt omheiningen-thijs.be zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie, op evenredige wijze aan te passen. Onvoorziene werken, meerwerken of moeilijkheden zullen eveneens een prijsaanpassing tot gevolg hebben.
Artikel 4. Aanbod en bestellingen
Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop van www.omheiningen-thijs.be met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Omheiningen-thijs.be niet. Omheiningen-thijs.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Omheiningen-thijs.be is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Alle foto’s en afbeeldingen zijn louter indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Kleuren en afmetingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Indien de koper specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de koper om voorafgaandelijk aan de bestelling contact op te nemen met Omheiningen-thijs.be.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Omheiningen-thijs.be. Omheiningen-thijs.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Omheiningen-thijs.be behoudt zich het recht voor (i) om voor de veiligheid en zekerheid van de koper bijkomende informatie te vragen, en (ii) op ieder ogenblik bestellingen te weigeren, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Dit kan bijvoorbeeld in geval van ernstige tekortkomingen van de koper, te hoge transportkosten, niet uitgevoerde of geweigerde betalingen, stock-breuk of overmacht. Voorgaande opsomming is niet limitatief.
Artikel 5. Online aankopen
De koper kan zijn bestelling betalen:
a) contant bij afhaling. Op goederen die via de webshop van Omheiningen-thijs.be worden gereserveerd, en contact worden betaald bij afhaling, is het herroepingsrecht uit artikel 8 niet van toepassing.
b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer KBC BE53 7310 3651 8653
c) Contant bij levering (enkel geldig indien Omheiningen-thijs.be de materialen zelf uitlevert). Niet van toepassing voor koerierdiensten.
d) Online betaalmogelijkheden: Visa, MasterCard, Maestro, Mister Cash, PayPall
In de gevallen sub a en b worden de bestelde producten gedurende vijftien (15) dagen voor de koper gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.
Artikel 6. Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via www.omheiningen-thijs.be worden enkel geleverd in België. Levering vindt plaats, naar keuze van Omheiningen-thijs.be, via de eigen chauffeur van Omheiningen-thijs.be of via een externe koerierdienst. De verwachte leveringstermijn wordt zo exact mogelijk vooropgesteld. Leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden echter enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Omheiningen-thijs.be niet. Vertraging in de levering of uitvoering van de verbintenis alsook overschrijding van de overeengekomen termijn geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden in ieder geval verlengd indien (i) de koper nalaat de nodige inlichtingen, gegevens en/of goedkeuringen over te maken, (ii) in geval van belemmeringen buiten de verantwoordelijkheid van Omheiningen-thijs.be , en (iii) indien de koper de betalingscondities niet naleeft.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de koper vanaf het ogenblik dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. De levering aan de koper wordt in elk geval gelijk gesteld met de fysieke in bezit name, ongeacht de koper de goederen daadwerkelijk persoonlijk in ontvangst heeft genomen. Het risico gaat echter al over op de koper bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de koper de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Omheiningen-thijs.be was geboden.
Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt Omheiningen-thijs.be zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen – zelfs indien deze onroerend werden door incorporatie en ongeacht of deze werden vermengd, vervangen, verwerkt of bewerkt tot een nieuw goed – blijven eigendom van Omheiningen-thijs.be tot aan volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Aan de koper komt vóór het tijdstip van integrale betaling geen enkele zakenrechtelijke aanspraak toe. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat overeenkomstig artikel 6 over op de koper vanaf het ogenblik dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Ongeacht de juridische aard van de overeenkomst kan terugvorderingsrecht worden uitgeoefend in geval van insolventie, faillissement, (kennelijk) onvermogen of dreigende insolventie waaronder (herhaalde) wanbetaling, desgevallend op de schuldvorderingen die uit het goed voortspruiten of in de plaats komen. Eventuele betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst tot eigendomsvoorbehoud. Omheiningen-thijs.be heeft het recht dit eigendomsvoorbehoud, zonder de voorafgaande toestemming van de koper, te laten registreren in het Pandregister.
Artikel 8. Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor kopers die in hun hoedanigheid van consument (dit is iedere natuurlijke persoon die aankopen verricht voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) artikelen aankopen bij Omheiningen-thijs.be.
De koper heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Omheiningen-thijs.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De koper kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website. Als de koper van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de koper onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Omheiningen-thijs.be heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Omheiningen-thijs.be. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Omheiningen-thijs.be zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de koper de overeenkomst herroept, zal Omheiningen-thijs.be alle tot op dat moment van de koper ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten (dit zijn de leveringskosten die eventueel verschuldigd zijn door de koper voor levering aan de koper), aan de koper terugbetalen, met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, binnen maximum veertien (14) kalenderdagen nadat Omheiningen-thijs.be alle goederen heeft teruggekregen. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de koper.
De koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
– producten die niet volledig zijn
– gebruikte, vuile en/of (zichtbaar) beschadigde producten
– producten waarvan de verpakking werd geopend (volledig of gedeeltelijk), waardoor ze niet meer als nieuw verkocht kunnen worden
– producten die werden gemonteerd tot een afgewerkt eindproduct, waardoor deze als gevolg van de montage en demontage niet meer als nieuw uitzien waardoor deze niet meer verder kunnen worden verkocht
– de levering van volgens specificaties van de koper vervaardigde goederen (zoals gepersonaliseerde en/of op maat gemaakte producten), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
– dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
– de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Omheiningen-thijs.be geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
– de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
– overeenkomsten waarbij de koper Omheiningen-thijs.be specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten
Artikel 9. Garantie
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor kopers die in hun hoedanigheid van consument (dit is iedere natuurlijke persoon die aankopen verricht voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) artikelen aankopen bij Omheiningen-thijs.be. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Bij vaststelling van een gebrek moet de koper Omheiningen-thijs.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee (2) maanden na vaststelling ervan door de koper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van zes (6) maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de koper.
Artikel 10. Klachten
Klachten betreffende de geleverde goederen of verrichte diensten moeten schriftelijk en aangetekend bij Omheiningen-thijs.be toekomen binnen de acht (8) kalenderdagen na levering/uitvoering. Daarna worden de goederen en de uitgevoerde werken geacht conform en aanvaard te zijn.Omheiningen-thijs.be  is niet aansprakelijk voor eventuele zichtbare gebreken waarvoor bij de levering geen voorbehoud werd gemaakt. Gebrek aan overeenstemming met betrekking tot de maten, kleuren en presentatie van de koopwaar worden uitdrukkelijk en in alle gevallen als zichtbare gebreken beschouwd. Deze opsomming is niet beperkend. Het protest tegen de factuur (met inbegrip van verzoeken tot wijziging van de facturatiegegevens) dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum.
Artikel 11. Sancties voor niet-betaling
Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand telt. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van niet-betaling. In geval van wanbetaling of het niet-naleven van welke verplichting ook is, onafgezien van de intrestvergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 125,00), onverminderd het recht van Omheiningen-thijs.be om vergoeding te eisen voor de reëel geleden schade en gemaakte kosten. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere innings- en gerechtskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling van hoger vermelde nalatigheidsinteresten en schadebeding.
Ingeval de koper in gebreke blijft eender welke overeenkomst met Omheiningen-thijs.be gedeeltelijk of geheel uit te voeren (waaronder begrepen niet-tijdige betaling), is Omheiningen-thijs.be gerechtigd van rechtswege en zonder aanmaning de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding of andere verplichtingen in hoofde van Omheiningen-thijs.be. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
Artikel 12. Ontbinding van de overeenkomst

Omheiningen-thijs.be behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van insolventie, faillissement, (kennelijk) onvermogen of dreigende insolventie waaronder (herhaalde) wanbetaling alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand (waaronder invereffeningstelling, ontbinding) van de koper. Wanneer Omheiningen-thijs.be ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt Omheiningen-thijs.be zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering. 
Artikel 13. Verwerking van persoonsgegevens
Elke verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving (‘Global Data Protection Regulation’). Omheiningen-thijs.be maakt gebruik van passende beveiligingstechnologieën en -maatregelen en bewaart de toevertrouwde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is overeenkomstig zijn privacybeleid, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen. De koper erkent en stemt er expliciet mee in dat Omheiningen-thijs.be de verstrekte persoonsgegevens mag verwerken en doorgeven aan verbonden ondernemingen en subverwerkers (waaronder externe medewerkers en softwareproviders). De volledige privacy statement is raadpleegbaar op volgende website https://www..be/privacy-statement/. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met gegevensverwerking door Omheiningen-thijs.be, zijn privacybeleid en de uitoefening van het recht op inzage/op rechtzetting of verbetering e.d.m. kan de koper steeds terecht op het volgende e-mailadres: info@tuinhoutthijs.be
Artikel 14. Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan www.omheiningen-thijs.be kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. De volledige cookieverklaring is raadpleegbaar op volgende website https://www..be/cookieverklaring/.
Artikel 15. Bewijs
De koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 16. Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Omheiningen-thijs.be om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
De gebruiker van de website en webshop van Omheiningen-thijs.be is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website en webshop nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. De voornoemde gebruiker is tevens bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie en aanvaardt dat Omheiningen-thijs.be niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de website en webshop van Omheiningen-thijs.be of het internet, als gevolg van voormelde risico’s.
Artikel 17. Wijziging voorwaarden
Omheiningen-thijs.be behoudt zich het recht voor wijziging aan deze algemene voorwaarden door te voeren.
Artikel 18. Toepasselijk recht – Geschillen
Alle met Omheiningen-thijs.be afgesloten overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop